Záplavové studie a návrhy preventivních opatření


Sociální a ekonomický zájem o protipovodňová opatření s vidinou klimatických změn stále roste a klade větší nároky na vodní hospodářství. Tradiční přístup ke snížení rizika se zaměřuje na budování rozsáhlé infrastruktury, jako jsou přehrady nebo úpravou stávajících vodních cest. Obě tato řešení, která se historicky ukázala jako nedostatečná, nyní vyžadují odlišný přístup, který se podrobněji zaměřuje na krizové řízení a hospodaření s půdou, jako na základní prostředky zlepšení civilní ochrany.

Blom je ve vedoucím postavení v oblasti tvorby produktů s vysokou přidanou hodnotou založených na sběru geo-prostorových dat. Poskytujeme modely říční sítě získané z LiDAR dat a dále digitální snímky, které mohou být použity při povodňových analýzách. Takto získaná data je možné kombinovat i s klasickým geodetickým měřením profilů vodních toků.

Kromě použití konvenčního leteckého LiDAR systému pro sběr dat, používá Blom technologii, která poskytuje mnohem podrobnější a přesnější informace - Blom TopEye MKIII. Jedná se o patentovaný LiDAR systém vyvinutý exkluzivně společností Blom, který se vyznačuje vysokou přesností měření na úrovni pod 5 cm, rozlišením ortofotomap až 1 pixel na cm a hustotou až 200 bodů na m2. Tento systém umožňuje dokonalé zachycení říčních koryt a příčných struktur přes ně vytvořených člověkem. Inženýrské studie založené na datech pořízených s tímto systémem představují bezprecedentní skok v oblasti kvality dat. Tato technologie umožňuje dokonalé zachycení říčních koryt, vegetačního krytu, mostů a dalších člověkem vytvořených struktur, které tvoří překážky pro volný průtok vody.

Povodňové modely jsou primárně využívány pro řízení strategie a definice povodňových rizik, plánování využití půdy, hospodaření s půdou, krizové plánování a řízení a zvyšování povědomí veřejnosti. Tyto modely jsou převážně využívány veřejnou správou, ale i soukromými společnostmi ze sektoru pojišťovnictví, které je začaly používat jako rozhodovací nástroje při posuzování pojistných rizik.


Web development by Imaginanet